Historie hradu

Kuklov » Historie hradu

Původně nevelký hrad nacházející se v blízkosti malé obce Kuklov. 

   Zakladatelem hradu Kuklov byl pravděpodobně Jedřich Mindenský. Stalo se tak někdy kolem roku 1357 za jeho působení v Čechách. Po jeho smrti se hrad stal vlastnictvím českého královského trůnu. Královský purkrabí na hradě, Václav ze Švanberka, vyvolal spor mezi českým králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna a jediné co o tom je známe, že tento spor byl o samotný hrad, který ležel uprostřed rožumberských držav. Nejsou známy podrobnosti sporu a ani jeho vyřešení. Dalším časovým určením je fakt, který byl zaznamenán v podstatě jako příčina zániku hradu Kuklov, kdy jako hrad královský a ve vlastnictví krále Václava IV, byl obléhán a posléze dobit Jindřichem III. z Rožumberka. Bylo to v čase vzpoury české šlechty proti Václavu IV. Kuklov byl po svém dobytí zbořen a opuštěn. Ani pozdější urovnání sporů mezi šlechtou a králem a ukončení konfliktu již nepřimělo nové majitele, Rožumberky, aby hrad obnovili. 

   Hrad byl postaven jako hrad menší rozlohy, kdy jeho hradní palác a hlásná věž byly postaveny na strmé skále a celkově toto hradní jádro nebylo příliš rozlehlé, kvalita opevnění jádra se nepředpokládá velká a příliš silná. Pro strmost a nepřístupnost skály ze dvou stran však nebylo opevnění jádra hradu úplně bez vojenského významu. Na západní straně hradu opevnění zesiloval umělý příkop vytesaný hluboko do skály. Pod hradním jádrem a pod strmou skálou, na níž jádro hradu bylo postaveno, se nacházelo podhradí Kuklova. Spíše by se dalo popsat jako prostor opevněný nepříliš silnou a méně pevnou obvodovou hradbou s jednoduší vstupní branou do tohoto podhradí. Hrad Kuklov jako celek nepředstavoval typ silně opevněného hradu, ale spíše menší hrad nevelkého významu. Přestože byl před svým zánikem dlouho hradem královským, tak k zesílení jeho opevnění nikdy nedošlo a jeho pozdější dobytí Rožumberky bylo pravděpodobně rychlé a případné obléhání nepříliš dlouhé. 

   Dnes z hradu Kuklov nezbylo téměř nic a doslovně je možno uvést, že pokud nepřijdete do blízkosti místy malých zbytků zdiva, tak nelze dobře postřehnout, že jste uprostřed místa, kde kdysi hrad stál. Jediné nezvyklé co vás v těchto místech upoutá, jsou umělecké předměty, vytvořené ze dřeva, jejichž autor, či autoři mi nejsou známi (viz. fotogalerie). 

  Poté co byl do sutin proměněn Kuklovský hrad Jindřichem z Rožumberka r. 1395, tak jeden z jeho následovníků, taktéž z rodu Rožumberků, Václav IV. Rožumberský, dal o století později (r. 1495) povolení řeholníkům paluánského řádu k vystavění nového kostela a kláštěra. Nový klášter byl stavěn postupně po etapách s dlouhými mezidobými nečinnosti, avšak úplně dokončen nebyl nikdy. Jeho stavba byla natrvalo přerušena kolem r. 1530 a v blízkosti nedostavěného kláštera později nechali Rožumberkové založit hospodářský dvůr a pivovar. Hospodářské zázemí kláštera zmizelo a na jeho místě byly postaveny do dnešních dnů zachované budovy v těsné blízkosti samotné hlavní lodě nedokončené klášterní stavby. Dochovali se však hlavní nosné stěny klášterní budovy i dnes zdaleka patrné. 

  Dnes jsou zbytky kláštera výraznou dominantou celé obce Kuklov zahlédnutelnou i z velké vzdálenosti a trosky kláštera stojí asi 500 metrů od míst, kde se nacházel výše zmíněný zcela zaniklý hrad Kuklov, tedy v místech na opačné straně dnešní silnice, která vede obcí Kuklov.